Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zużytych składników majątku ruchomego

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zużytych składników majątku ruchomego przez V Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, ul. Lipowa 7.

 

Stosownie do § 8 Zarządzenia nr 470/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2006 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez Miasto Lublin oraz przyjmowania darowizn rzeczowych przez te jednostki, informuję, że V Liceum Ogólnokształcące posiada zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom prowadzonym przez Miasto Lublin.

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik  Nr 1 do tej informacji.

 

Nieodpłatne przekazanie nastąpi na pisemny wniosek złożony przez zainteresowanego do dyrektora V LO  w Lublinie, zawierający:

 1. Nazwę , siedzibę i adres jednostki.
 2. Informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę.
 3. Wskazanie składnika majątku ruchomego o który występuje jednostka.
 4. Uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego.
 5. Oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym.

 

Przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego:

 1. Oznaczenie stron
 2. Nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik majątku ruchomego.
 3. Ilość i wartość każdego składnika majątku ruchomego.
 4. Niezbędne informacje o stanie techniczno-użytkowym składnika majątku
 5. Miejsce i termin odbioru składnika majątku ruchomego.
 6. Podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu.

 

Wnioski należy składać do dnia  19.06.2017 r. w sekretariacie V Liceum Ogólnokształcącego ul. Lipowa 7, 20-020 Lublin

 

                                               Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego

Marii Skłodowskiej – Curie

                                                                       w Lublinie

                                                         mgr Zbigniew Jakuszko

Załącznik nr 1
Lublin, dnia 06.2017r.
Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w V LO ul. Lipowa 7 w Lublinie
Lp. Nazwa składnika majątku Ilość Cena jednostkowa Rok nabycia Kod paskowy/ ewidencja Opis stanu technicznego
1. Komputer uczniowski 1 200,00 zł 2011 111 W Zużyty, nie może pracować z pozostałymi urządzeniami, koszt naprawy przekracza wartość rynkową sprzętu
2. Komputer uczniowski nr fabr.NLA0353307 1 290,00 zł 2011 124 W Zużyty, nie może pracować z pozostałymi urządzeniami, koszt naprawy przekracza wartość rynkową sprzętu
3. Komputer uczniowski nr fabr.NLA0353298 1 290,00 zł 2011 125 W Zużyty, nie może pracować z pozostałymi urządzeniami, koszt naprawy przekracza wartość rynkową sprzętu
4. Komputer uczniowski nr fabr.NLA0365070 1 290,00 zł 2011 126 W Zużyty, nie może pracować z pozostałymi urządzeniami, koszt naprawy przekracza wartość rynkową sprzętu
5. Komputer uczniowski nr fabr.NLA0353289 1 290,00 zł 2011 127 W Zużyty, nie może pracować z pozostałymi urządzeniami, koszt naprawy przekracza wartość rynkową sprzętu
6. Komputer uczniowski nr fabr.NLA0353281 1 290,00 zł 2011 129 W Zużyty, nie może pracować z pozostałymi urządzeniami, koszt naprawy przekracza wartość rynkową sprzętu
7. Drukarka laserowa Samsung nr fab.BRIYC00956J 1 842,87 zł 2005 29 W Zużyta, nie może pracować z pozostałymi urządzeniami, koszt naprawy przekracza wartość rynkową sprzętu
8. Komputer uczniowski nr fabr.NLA0353279 1 290,00 zł 2011 130 W Zużyty, nie może pracować z pozostałymi urządzeniami, koszt naprawy przekracza wartość rynkową sprzętu
9. Komputer uczniowski nr fabr.NLA0353288 1 290,00 zł 2011 131 W Zużyty, nie może pracować z pozostałymi urządzeniami, koszt naprawy przekracza wartość rynkową sprzętu
10. Komputer uczniowski nr fabr.NLA0353304 1 300,00 zł 2011 132 W Zużyty, nie może pracować z pozostałymi urządzeniami, koszt naprawy przekracza wartość rynkową sprzętu
11. Komputer uczniowski nr fabr.NLA0353291 1 300,00 zł 2011 133 W Zużyty, nie może pracować z pozostałymi urządzeniami, koszt naprawy przekracza wartość rynkową sprzętu
12. Komputer uczniowski 1 520,00 zł 2012 141 W Zużyty, nie może pracować z pozostałymi urządzeniami, koszt naprawy przekracza wartość rynkową sprzętu
13. Komputer uczniowski nr fab. PLA115181 1 520,00 zł 2012 142 W Zużyty, nie może pracować z pozostałymi urządzeniami, koszt naprawy przekracza wartość rynkową sprzętu
14. Komputer uczniowski nr fab. PLA114854 1 520,00 zł 2012 143 W Zużyty, nie może pracować z pozostałymi urządzeniami, koszt naprawy przekracza wartość rynkową sprzętu
15. komputer dla administr. 1 1 094,99 zł 2010 321 W Zużyty, nie może pracować z pozostałymi urządzeniami, koszt naprawy przekracza wartość rynkową sprzętu
16. Monitor nr fabr.2400688 1 841,67 zł 2005 35 W Zużyty, nie może pracować z pozostałymi urządzeniami, koszt naprawy przekracza wartość rynkową sprzętu
17. Monitor nr fabr.2400662 1 841,67 zł 2005 46 W Zużyty, nie może pracować z pozostałymi urządzeniami, koszt naprawy przekracza wartość rynkową sprzętu
18. Monitor nr fabr.2400689 1 841,67 zł 2005 48 W Zużyty, nie może pracować z pozostałymi urządzeniami, koszt naprawy przekracza wartość rynkową sprzętu
19. Monitor nr fabr.2400678 1 841,67 zł 2005 49 W Zużyty, nie może pracować z pozostałymi urządzeniami, koszt naprawy przekracza wartość rynkową sprzętu
Komisja w składzie:
1.Grzegorczyk Renata
2.Kotowski Ryszard
3. Sikora Mirosław
Stwierdza, że następujące składniki majątku  ruchomego są całkowicie zużyte, zniszczone na skutek długotrwałego użytkowania ,
 częstego stosowania na zajęciach z młodzieżą, nie nadają się do dalszego użytku, gdyż nie mogą pracować z pozostałymi urządzeniami, a koszt naprawy
przekracza wartość rynkową sprzętu.
Wnioskujemy o likwidację wyżej wymienionych składników majątku ruchomego szkoły i wyksięgowanie ich z ewidencji księgowej.
Sprzęt elektryczny,elektroniczny należy przekazać firmie zajmującej się utylizacją odpadów.
Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego
w Lublinie
           mgr Zbigniew Jakuszko