Aktywna Tablica

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2020–2024 „Aktywna tablica”

V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie otrzymało wsparcie w ramach Projektu „Aktywna Tablica” w kwocie 17 500 złotych z czego wnioskowana kwota wsparcia to 14000 złotych oraz wkład własny to 3500 złotych. W ramach otrzymanej kwoty  zostaną zakupione laptopy.
Głównym celem Programu jest:
 • umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami,
 • podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii,
 • poprawę efektów pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • trwała zmiana świadomości i zachowania nauczycieli związanych z wykorzystaniem TIK w procesie kształcenia.
Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 • wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 • wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK;
 • wspieranie procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami;
 • wspieranie uczniów i nauczycieli w procesie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.