V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

Trzeba mieć odwagę i wiarę w siebie, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść trzeba. Maria Skłodowska-Curie Stowarzyszenie "PoRa-dek" New Layer Dowiedz się więcej ... Slide Więcej informacji

Covid-19

Dziennik elektroniczny

Plan Lekcji

Poczta elektroniczna

Dzwonki

Dokumenty do pobrania

 • Historia Szkoły
 • Dyrektorzy
 • Słowo od Dyrektora
 • Kadra pedagogiczna
 • Sekretariat
 • Szanowni Państwo,
  Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie V LO
  Serdecznie witam wszystkich w nowym roku szkolnym 2020/2021.
  Przed nami nowe wyzwania, czas, kiedy musimy odbudować utracone bezpieczeństwo i zdać sobie sprawę z trudności, jakie niesie ze sobą współczesne nauczanie.
  Nadchodzący rok będzie sprawdzianem dla szkoły, powracającej do codziennej i wytrwałej pracy. Ostatnie miesiące były dla wszystkich czasem próby, z której wynieśliśmy budującą naukę. Chciałabym pożegnać pana dyrektora Zbigniewa Jakuszko, który stał się filarem V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie i na trwałe zapisał się na kartach historii naszego liceum.
  Jestem przekonana, że w tym roku, a także w kolejnych latach czekają nas ciekawe wyzwania i sukcesy. Celem edukacji w V LO jest nieustanne podnoszenie jakości pracy szkoły, tworzenie dobrej, przyjaznej atmosfery pracy i wspaniałe wyniki w nauczaniu oraz na egzaminie maturalnym.
  Życzę wszystkim dużo zdrowia i dobrego roku szkolnego.
  Beata Jezierska – Dyrektor Szkoły

   


 • Język polski

  Czarnomska Grażyna
  Drozd Marzena
  Gryć Małgorzata
  Kobylińska Magdalena
  Lipczyńska-Tymczyna Anna
  Sugier Renata

  Język angielski

  Bysiecka-Maciaszek Anna
  Jencz Klaudia
  Kołtun Sławomir
  Lewandowska Agnieszka
  Mizera Tomasz
  Postępska-Piłat Ewa
  Rakowska Maria
  Samólnik Kinga
  Wiśniewska-Matraszek Ewa

  Język niemiecki

  J. niemiecki
  Banaszak Marzena
  Błaszczuk Monika
  Dziuba Eliza
  Giermakowska-Skublewska Maria
  Matysek Anna
  Sokołowska Joanna

  Historia, WoS, HiS

  Bonecki Jarosław
  Jezierska Beata
  Kopytko Łukasz
  Kotowski Ryszard
  Tomczuk Dariusz

  Matematyka

  Boczek Ewa
  Kępka Agata
  Kowalska Urszula
  Lasocka Jadwiga
  Sadowska Edyta
  Walczuk Justyna

  Fizyka

  Farfus Marcin
  Iwaszko Ewa
  Mazur Joanna
  Salecka Monika
  Taraba Anna

  Biologia

  Grzegorczyk Renata
  Przybycień-Sioma Agnieszka
  Sowa-Jasiłek Aneta
  Wrzesińska Katarzyna

  Chemia

  Stefanek Iwona
  Szewczak Jadwiga
  Wnuk Magdalena

  Geografia

  Korba Jarosław
  Kulig Agnieszka

  Podstawy przedsiębiorczości

  Rybka Krystyna

  Edukacja dla bezpieczeństwa

  Sałęgowska-Poniewozik Sylwia

  Informatyka

  Farfus Marcin
  Sałęgowska-Poniewozik Sylwia
  Wojtczak Marek

  Wychowanie fizyczne

  Augustyniak Dariusz
  Dubielis Andrzej
  Goc Paweł
  Kołodziejczyk Norbert
  Szczotka Adrian

  Religia

  Nowak Józef
  Obarski Ryszard
  ks. Śliż Ryszard

  Bibloteka

  Agacińska Iwona
  Kuczek Grażyna
  Guz Magdalena

  Pedagog

  Ruśniak Piotr

 • V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie, popularnie zwane „Piątką”, istnieje już od 1948 roku. Różne były koleje losu jak i charakter tej placówki. Szkoła ta nie miała początkowo mocno ugruntowanej pozycji w środowisku oświatowym Lublina. Jej popularność zaczęła wzrastać pod koniec lat osiemdziesiątych. Obecnie „Piątka” jest sytuowana w opinii publicznej wśród najlepszych liceów ogólnokształcących. O jej prestiżu świadczy dobrze zarówno rekordowa liczba kandydatów jak też liczne sukcesy jej uczniów w olimpiadach przedmiotowych czy konkursach kontynuowane później na studiach w renomowanych uczelniach w kraju.
  V Liceum Ogólnokształcące realizuje nie tylko cele poznawcze i kształcące lecz także wychowawcze. Nauczyciele mają świadomość tego, że proces wychowawczy jest bardzo złożony i trudny, wymaga współpracy rodziców, uczniów i wychowawców. Celem wychowania powinno być przygotowanie młodych ludzi do życia dorosłego, do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie, co wiąże się z poznawaniem i respektowaniem zasad moralnych. Stąd tak ważne jest wpajanie takich wartości jak dobro, sprawiedliwość, godność, tolerancja oraz szacunek do wszystkich ludzi. Szkoła nie wyręcza rodziców w ich działaniach wychowawczych raczej wspiera bądź wzmacnia, tworząc zintegrowany system oddziaływań pedagogicznych. W systemie tym ważne ogniwo stanowią sami uczniowie, od których własnej aktywności – stymulowanej przez rodziców i wychowawców – zależy w dużym stopniu format osobowości człowieka. Realizacja tego programu spowodowała, że V Liceum Ogólnokształcące w środowisku lokalnym zaczęło być postrzegane jako szkoła przyjazna i życzliwa uczniom oraz zapewniająca im wszechstronny rozwój, a także dobry start w życie dorosłe. Dzięki zrozumieniu roli nowoczesnej szkoły, powstała autentyczna wspólnota szkolna, którą stanowią uczniowie, rodzice oraz wszyscy pracownicy, współpracujący w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań. Naszym działaniom patronuje jedna z najwybitniejszych naszych rodaczek, pierwsza polska noblistka w dziedzinie nauki, Maria Skłodowska – Curie. Uznajemy za myśl przewodnią wypowiedziane przez nią zdanie:
  Trzeba mieć odwagę i wiarę w siebie,
  że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść trzeba.
  Szkoła zawdzięcza swoje istnienie inicjatywie Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD), z ramienia którego zorganizował ją we wrześniu 1948 roku Stanisław Zgrzywa i był jej pierwszym dyrektorem (1948-1950).
  Ówczesna siedziba szkoły mieściła się w budynku przy Krakowskim Przedmieściu 56 (Hotel „Lublinianka”), skąd w styczniu 1949 roku przeniesiono ją do obecnego gmachu przy ulicy Lipowej 7.
  Początkowo była to placówka koedukacyjna, nosząca nazwę: „Szkoła 11-letnia TPD nr 1 w Lublinie”.
  W roku szkolnym 1953/54 rozdzielono organizacyjnie szkołę podstawową i liceum, zachowując wspólną dyrekcję i kadrę pedagogiczną. Otrzymuje wówczas miano: „Szkoła Podstawowa nr 1 i Liceum Ogólnokształcące TPD w Lublinie”. Funkcję dyrektora pełnią w tamtym czasie kolejno: Jerzy Rozmej(1950 – 1951) i Maria Jaroszowa (1951 – 1972).
  W 1955 roku liceum staje się szkołą żeńską. Znamienną datą jest rok 1964, kiedy to, w efekcie wcześniejszych starań, szkoła otrzymuje imię wielkiej uczonej, wybitnej Polki i przybiera nazwę: „Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie”.
  Rok następny (1965/66) znów przynosi zmianę, w wyniku której nasze liceum otrzymuje numer V i zostaje oddzielone od szkoły podstawowej; stanowisko dyrektora w dalszym ciągu piastuje Maria Jaroszowa, a po Jej odejściu na emeryturę przejmują tę funkcję: Janina Mikołajewicz – Jeleniewska(1972 – 1978), Stanisław Grygiel (1978 – 1990) i Alina Reszka (styczeń – czerwiec 1991).
  W 1991 roku lubelskie władze oświatowe powołują Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 (V LO i SP nr 8) i dyrekcję powierzają Zbigniewowi Jakuszko. Natomiast od 2001 roku V LO po likwidacji ZSO nr 3 otrzymuje samodzielność i zajmuje na swoje potrzeby cały budynek. Dyrektorem V LO zostaje Zbigniew Jakuszko.
  Ważnym dla szkoły wydarzeniem jest wpisanie jej w 1964 roku, jako pierwszej i jedynej w województwie lubelskim, do rejestru Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Fakt ten ma wpływ na charakter działalności szkoły we wszystkich sferach: dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej. Problematyka UNESCO wyciska szczególne piętno na realizacji treści programowych przedmiotów humanistycznych i kół zainteresowań. Koordynatorem prac w tej dziedzinie, inicjatorem wszystkich przedsięwzięć realizowanych systematycznie, jak i akcji rocznicowych jest Szkolny Klub UNESCO.
  Zadaniem podejmowanym przez młodzież pracującą w różnych sekcjach staje się docieranie, opracowywanie, eksponowanie materiałów tematycznie związanych z ONZ i UNESCO, prezentowanie ich na lekcjach wychowawczych, popularyzowanie poprzez debaty i dyskusje panelowe na forum Klubu, organizowanie ogólnoszkolnych i międzyszkolnych konkursów. Odświętnie i z wielkim rozmachem przygotowywane są sesje popularnonaukowe w związku z ważnymi rocznicami obchodzonymi pod auspicjami ONZ i UNESCO; m.in. Rok Kopernikowski, Korczakowski, Reymonta czy obecnie Mickiewiczowski.
  Klub UNESCO okazuje się być nieoceniony w rozwijaniu wszelkich zainteresowań, a szczególnie: językiem, kulturą innych państw i narodów (poprzez obozy językowe, wymianę grup młodzieżowych), problematyką międzynarodową, polityką.
  Uczniowie – członkowie Klubu, późniejsi olimpijczycy, studenci prawa, politologii, dziennikarstwa, historii, filologii, pogłębiają właśnie tutaj wiedzę i umiejętności.
  Możemy się poszczycić laureatami i finalistami olimpiad z języka polskiego, historii, biologii, geografii, filozoficznej, polonistycznej, ekologicznej i artystycznej.
  Młodzież naszej szkoły zdobywa laury w konkursach ogólnopolskich, tworząc na wysokim poziomie merytorycznym prace na temat najbardziej aktualnych problemów współczesności, praw człowieka, tolerancji, ekologii itp.
  Oczywiście nie jedyny to powód do dumy dla kierownictwa i wychowanków naszego liceum.
  Chlubne karty w historii szkoły zapisują działające w niej inne organizacje: Samorząd Szkolny, ZHP, Spółdzielnia Uczniowska, liczne koła zainteresowań i zespoły artystyczne.
  Istotny wkład w prace szkoły wnosił i wnosi Komitet Rodzicielski, wyposażając w konieczny sprzęt (telewizory, magnetowidy, inne potrzebne urządzenia) pracownie przedmiotowe. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, którzy znajdują sponsorów lub stają się nimi sami, funkcjonuje świetnie przygotowana pracownia komputerowa, ostatnio także uruchomiono Internet.
  Ich inicjatywa i pomoc pozwala na tak konieczną, ciągłą modernizację szkolnej bazy, co bardzo ułatwia pracę młodzieży i nauczycielom.
  Ten wieloletni wysiłek wszystkich związanych z działalnością naszej placówki sprawił, że jest ona postrzegana jako jedna z najlepszych szkół średnich Lublina, a od kilku lat cieszy się największym wzięciem w kręgu młodzieży kończącej gimnazja.
  Od 1 września 2020 r. funkcję dyrektora pełni Beata Jezierska.
 • Stanisław Zgrzywa
  1948-1950
  Jerzy Rozmej
  1950-1951
  Maria Jaroszowa
  1951-1972
  Janina Mikołajewicz – Jeleniewska
  1972-1978
  Stanisław Grygiel
  1978-1990
  Alina Reszka
  I-VI 1991
  Zbigiew Jakuszko
  1991-2020
  Beata Jezierska
  od 2020

Dyrekcja


Beata Jezierska
Dyrektor

Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę

Eliza Dziuba
Wicedyrektor

Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Joanna Mazur
Wicedyrektor

Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Agata Kępka
Wicedyrektor

Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

 
Profili
 
Odziałów
 
Nauczycieli
 
Lat tradycji
 
Uczniów
 
Absolwentów
 • 120

  Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

   


  Maria Skłodowska-Curie
 • 120

  Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa.


  Maria Skłodowska-Curie
Kontakt

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
ul. Lipowa 7, 20-020 LUBLIN

 • +48 81 4664340
 • +48 81 4664341
 • +48 81 5321927
 • sekretariat@lo5.lublin.eu

Chcesz zasięgnąć informacji?
– odwiedź nas (godziny pracy sekretariatu 8:00-15:00).

Administracja

Nie posiadasz jeszcze konta – zarejestruj się
Masz już konto – zaloguj się

Polecamy