V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

KOMUNIKAT

Od dnia 11.03.2020 r. godz. 10.00 do dnia 26 czerwca 2020 r.  zajęcia w Szkole  zostają zawieszone.

Nauczyciele w tym okresie będą wykonywać pracę zdalnie.

Uczniowie i rodzice proszeni są o kontakt z nauczycielami i wychowawcami poprzez dziennik elektroniczny.

Nauczyciele będą na bieżąco przygotowywać  materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu.

Zwracamy się z prośbą do rodziców o szczególny nadzór nad dziećmi w tym okresie tzn.  o ograniczenie kontaktów dzieci z innymi osobami, unikanie miejsc gdzie są duże skupiska ludzi i dbanie o zasady higieny. Prosimy również o zachęcenie swoich dzieci do samodzielnej nauki w tym czasie, czytania lektur, uzupełnienia wiadomości  i rozwijania kompetencji , codziennego logowania się do dziennika elektronicznego. Postępujmy w tym okresie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i śledźmy na bieżąco komunikaty.

Dyrektor Zbigniew Jakuszko

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH 2020 r.

Szkolenie Zespołu Egzaminacyjnego – 3 czerwca 2020 r.

Ważne informacje dla zdających egzamin maturalny w czerwcu 2020 r.

W ZAKŁADCE MATURA

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”

.

 • Historia Szkoły
 • Rota ślubowania
 • Słowo od Dyrektora
 • Misja Szkoły
 • Patronka
 • Szanowni Państwo,

  odczuwam wielką radość i niekłamaną satysfakcję z powodu uruchomienia nowego serwisu internetowego V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
  Idąc „z duchem czasu”…
  oraz mając na uwadze potrzebę odświeżenia wizerunku naszej strony, opracowaliśmy jej nową szatę graficzną, umożliwiającą wszystkim zainteresowanym łatwiejszy dostęp do informacji. Chcielibyśmy, aby obecna strona służyła jako podstawowe i ogólnodostępne źródło wiedzy w zakresie życia naszej szkoły.
  Jestem przekonany, że podjęte przez nas działania, mające na celu unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły spotka się z życzliwym przyjęciem przez uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły, a także zachęci absolwentów gimnazjów do rozpoczęcia nauki w naszej szkole. Zamierzam także wykorzystać techniczne możliwości edytowania nowej strony do systematycznego informowania społeczności szkolnej o najbardziej istotnych wydarzeniach z życia szkoły.
  A więc do następnego spotkania.

  Zbigniew Jakuszko – Dyrektor Szkoły


 • V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie jest nowoczesną, bezpieczną i przyjazną szkołą ponadgimnazjalną dla tych uczniów, którzy pragną wykorzystać swoje możliwości we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym i moralnym. Kształtuje postawę przyszłego obywatela, kierującego się w życiu zasadami moralnymi, będącego wzorem kultury osobistej, pełnego otwartości i tolerancji na odmienność oraz szacunku oraz tradycji narodów i regionów. Misją liceum jest rozbudzać ciekawość uczniów tak, by mogli czerpać radość z uczenia przez całe życie. Oprócz realizacji programu nauczania na wysokim poziomie uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć rozszerzających: kół zainteresowań, projektów unijnych, edukacji internetowej i multimedialnej, wyjazdów zagranicznych. Wszystkie programy wprowadzane w szkole dążą do zwiększenia wrażliwości uczniów na potrzeby innych. Pomagają one także młodym ludziom znaleźć ich miejsce w krajowej i międzynarodowej wspólnocie oraz rozwijają potrzebę bycia aktywnymi członkami globalnej społeczności.

   

  V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie to szkoła, w której:
  • panuje życzliwa atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu
  • jest bezpiecznie i kameralnie, a uczniowie o rożnych predyspozycjach fizycznych są wspierani w osiąganiu celów oraz rozwijaniu zainteresowań
  • pielęgnuje się tradycję szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów
  • uczy się młodzież miłości i szacunku dla historii, tradycji i kultury uczniowie okazuje pomoc i życzliwość swoim koleżankom i kolegom
  • nauczyciele cieszą się autorytetem u młodzieży i rodziców, kompetentnym podejściem budzą ich zaufanie, wspierają uczniów w rozwoju, szukają rozwiązań problemów na zasadzie partnerstwa, dialogu i dyskusji.

   


 • Maria Skłodowska-Curie

  Maria Skłodowska – Curie urodziła się dnia 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Jej ojciec Władysław Skłodowski był wykładowcą fizyki, a matka Bronisława Boguska – przełożoną szkoły dla dziewcząt. Maria była najmłodsza z pięciorga rodzeństwa. Gdy Maria miała 11 lat zmarła jej matka. Kształciła się początkowo na pensji prywatnej, a następnie w gimnazjum rządowym w Warszawie, które ukończyła w roku 1883, ze złotym medalem. W tym czasie kobiety nie mogły w Polsce studiować na uniwersytecie, więc Maria pracowała jako guwernantka, aby zaoszczędzić pieniądze na studia w paryskiej Sorbonie. Okazała się niezwykle utalentowaną studentką. W roku 1891 uzyskała licencjat nauk fizycznych, rok później matematycznych. W roku 1895 poślubiła znanego fizyka francuskiego Piotra Curie (1859 – 1906), z którym łączyło ją uczucie, pasja i praca naukowa. Piotr chętnie został asystentem wielkiej uczonej. W tym samym roku, w którym zawarli związek małżeński, Wilhelm Roentgen odkrył promienie X, a francuski uczony Antoine Becqueret stwierdził, że podobny rodzaj promieniowania zawierają substancje zawierające uran. Maria Skłodowska – Curie przez całe życie badała substancje radioaktywne i zgłębiała zjawisko promieniotwórczości. Zbudowała także przyrząd do pomiaru promieniotwórczości i odkryła, że minerał, zwany bledną smolistą, jest o wiele bardziej aktywny niż sam uran. Maria usiłowała więc dowieść, dlaczego jest aż tak aktywny promieniotwórczo. Maria i Piotr sprowadzili do Paryża z kopalni austriackiej tonę uranitu i pracowali bez wytchnienia próbując wydzielić znikomą ilość nieznanego pierwiastka, który nazwali polonem. Następnie wyodrębnili pierwiastek nazwany radem. Za to osiągnięcie otrzymali razem z Baquelem w 1903 roku Nagrodę Nobla.

  1 kwietnia 1906 roku zmarł Piotr Curie wpadając przez nieostrożność pod rozpędzony pojazd. Piotr zajmował stanowisko kierownika katedry fizyki Uniwersytetu Paryskiego, lecz po wypadku powołano Marię, jako owdowiałą małżonkę. Noblistka kontynuowała pracę badając własności radu i polonu oraz metody otrzymywania i oczyszczania pierwiastków promieniotwórczych. W 1911 roku ponownie otrzymała Nagrodę Nobla. Mimo, że los związał jej życie z Francją, zawsze utrzymywała ścisłe kontakty z krajem ojczystym. Zainicjowała ona budowę Instytutu Radowego w kraju. Przez całe swoje życie cierpiała na poparzenia skóry, które mogły być wywołane przez wysokie dawki promieniowania rentgenowskiego, stosowanego bez żadnych zabezpieczeń. Maria Skłodowska – Curie zmarła dnia 4 lipca 1934 roku na skutek choroby spowodowanej długoletnią pracą z substancjami promieniotwórczymi. Najbliższym swym współpracownikom – córce Irenie i zięciowi – przekazała obowiązek pracy badawczo-naukowej. W owym czasie nie zdawano sobie jeszcze sprawy z niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą promieniotwórczość.

  Jako noblistka została mecenasem polskiej nauki na Zachodzie Europy. Pokazała wszystkim możliwość pokonywania barier życiowych, zwłaszcza kobietom. Fakt, że została patronką naszej szkoły nie jest przypadkowy. To, co sobą reprezentowała jest godne naśladowania. Noszenie imienia Marii Skłodowskiej – Curie to zaszczyt i honor dla szkoły oraz jej uczniów.

   


 • V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie, popularnie zwane „Piątką”, istnieje już od 1948 roku. Różne były koleje losu jak i charakter tej placówki. Szkoła ta nie miała początkowo mocno ugruntowanej pozycji w środowisku oświatowym Lublina. Jej popularność zaczęła wzrastać pod koniec lat osiemdziesiątych. Obecnie „Piątka” jest sytuowana w opinii publicznej wśród najlepszych liceów ogólnokształcących. O jej prestiżu świadczy dobrze zarówno rekordowa liczba kandydatów jak też liczne sukcesy jej uczniów w olimpiadach przedmiotowych czy konkursach kontynuowane później na studiach w renomowanych uczelniach w kraju.

  V Liceum Ogólnokształcące realizuje nie tylko cele poznawcze i kształcące lecz także wychowawcze. Nauczyciele mają świadomość tego, że proces wychowawczy jest bardzo złożony i trudny, wymaga współpracy rodziców, uczniów i wychowawców. Celem wychowania powinno być przygotowanie młodych ludzi do życia dorosłego, do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie, co wiąże się z poznawaniem i respektowaniem zasad moralnych. Stąd tak ważne jest wpajanie takich wartości jak dobro, sprawiedliwość, godność, tolerancja oraz szacunek do wszystkich ludzi. Szkoła nie wyręcza rodziców w ich działaniach wychowawczych raczej wspiera bądź wzmacnia, tworząc zintegrowany system oddziaływań pedagogicznych. W systemie tym ważne ogniwo stanowią sami uczniowie, od których własnej aktywności – stymulowanej przez rodziców i wychowawców – zależy w dużym stopniu format osobowości człowieka. Realizacja tego programu spowodowała, że V Liceum Ogólnokształcące w środowisku lokalnym zaczęło być postrzegane jako szkoła przyjazna i życzliwa uczniom oraz zapewniająca im wszechstronny rozwój, a także dobry start w życie dorosłe. Dzięki zrozumieniu roli nowoczesnej szkoły, powstała autentyczna wspólnota szkolna, którą stanowią uczniowie, rodzice oraz wszyscy pracownicy, współpracujący w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań. Naszym działaniom patronuje jedna z najwybitniejszych naszych rodaczek, pierwsza polska noblistka w dziedzinie nauki, Maria Skłodowska – Curie. Uznajemy za myśl przewodnią wypowiedziane przez nią zdanie:

  Trzeba mieć odwagę i wiarę w siebie,
  że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść trzeba.

  Szkoła zawdzięcza swoje istnienie inicjatywie Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD), z ramienia którego zorganizował ją we wrześniu 1948 roku Stanisław Zgrzywa i był jej pierwszym dyrektorem (1948-1950).

  Ówczesna siedziba szkoły mieściła się w budynku przy Krakowskim Przedmieściu 56 (Hotel „Lublinianka”), skąd w styczniu 1949 roku przeniesiono ją do obecnego gmachu przy ulicy Lipowej 7.

  Początkowo była to placówka koedukacyjna, nosząca nazwę: „Szkoła 11-letnia TPD nr 1 w Lublinie”.

  W roku szkolnym 1953/54 rozdzielono organizacyjnie szkołę podstawową i liceum, zachowując wspólną dyrekcję i kadrę pedagogiczną. Otrzymuje wówczas miano: „Szkoła Podstawowa nr 1 i Liceum Ogólnokształcące TPD w Lublinie”. Funkcję dyrektora pełnią w tamtym czasie kolejno: Jerzy Rozmej(1950 – 1951) i Maria Jaroszowa (1951 – 1972).

  W 1955 roku liceum staje się szkołą żeńską. Znamienną datą jest rok 1964, kiedy to, w efekcie wcześniejszych starań, szkoła otrzymuje imię wielkiej uczonej, wybitnej Polki i przybiera nazwę: „Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie”.

  Rok następny (1965/66) znów przynosi zmianę, w wyniku której nasze liceum otrzymuje numer V i zostaje oddzielone od szkoły podstawowej; stanowisko dyrektora w dalszym ciągu piastuje Maria Jaroszowa, a po Jej odejściu na emeryturę przejmują tę funkcję: Janina Mikołajewicz – Jeleniewska(1972 – 1978), Stanisław Grygiel (1978 – 1990) i Alina Reszka (styczeń – czerwiec 1991).

  W 1991 roku lubelskie władze oświatowe powołują Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 (V LO i SP nr 8) i dyrekcję powierzają Zbigniewowi Jakuszko. Natomiast od 2001 roku V LO po likwidacji ZSO nr 3 otrzymuje samodzielność i zajmuje na swoje potrzeby cały budynek. Dyrektorem V LO zostaje Zbigniew Jakuszko.

  Ważnym dla szkoły wydarzeniem jest wpisanie jej w 1964 roku, jako pierwszej i jedynej w województwie lubelskim, do rejestru Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Fakt ten ma wpływ na charakter działalności szkoły we wszystkich sferach: dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej. Problematyka UNESCO wyciska szczególne piętno na realizacji treści programowych przedmiotów humanistycznych i kół zainteresowań. Koordynatorem prac w tej dziedzinie, inicjatorem wszystkich przedsięwzięć realizowanych systematycznie, jak i akcji rocznicowych jest Szkolny Klub UNESCO.

  Zadaniem podejmowanym przez młodzież pracującą w różnych sekcjach staje się docieranie, opracowywanie, eksponowanie materiałów tematycznie związanych z ONZ i UNESCO, prezentowanie ich na lekcjach wychowawczych, popularyzowanie poprzez debaty i dyskusje panelowe na forum Klubu, organizowanie ogólnoszkolnych i międzyszkolnych konkursów. Odświętnie i z wielkim rozmachem przygotowywane są sesje popularnonaukowe w związku z ważnymi rocznicami obchodzonymi pod auspicjami ONZ i UNESCO; m.in. Rok Kopernikowski, Korczakowski, Reymonta czy obecnie Mickiewiczowski.

  Klub UNESCO okazuje się być nieoceniony w rozwijaniu wszelkich zainteresowań, a szczególnie: językiem, kulturą innych państw i narodów (poprzez obozy językowe, wymianę grup młodzieżowych), problematyką międzynarodową, polityką.

  Uczniowie – członkowie Klubu, późniejsi olimpijczycy, studenci prawa, politologii, dziennikarstwa, historii, filologii, pogłębiają właśnie tutaj wiedzę i umiejętności.

  Możemy się poszczycić laureatami i finalistami olimpiad z języka polskiego, historii, biologii, geografii, filozoficznej, polonistycznej, ekologicznej i artystycznej.

  Młodzież naszej szkoły zdobywa laury w konkursach ogólnopolskich, tworząc na wysokim poziomie merytorycznym prace na temat najbardziej aktualnych problemów współczesności, praw człowieka, tolerancji, ekologii itp.

  Oczywiście nie jedyny to powód do dumy dla kierownictwa i wychowanków naszego liceum.

  Chlubne karty w historii szkoły zapisują działające w niej inne organizacje: Samorząd Szkolny, ZHP, Spółdzielnia Uczniowska, liczne koła zainteresowań i zespoły artystyczne.

  Istotny wkład w prace szkoły wnosił i wnosi Komitet Rodzicielski, wyposażając w konieczny sprzęt (telewizory, magnetowidy, inne potrzebne urządzenia) pracownie przedmiotowe. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, którzy znajdują sponsorów lub stają się nimi sami, funkcjonuje świetnie przygotowana pracownia komputerowa, ostatnio także uruchomiono Internet.

  Ich inicjatywa i pomoc pozwala na tak konieczną, ciągłą modernizację szkolnej bazy, co bardzo ułatwia pracę młodzieży i nauczycielom.

  Ten wieloletni wysiłek wszystkich związanych z działalnością naszej placówki sprawił, że jest ona postrzegana jako jedna z najlepszych szkół średnich Lublina, a od kilku lat cieszy się największym wzięciem w kręgu młodzieży kończącej gimnazja.

   


 • sztandar1         sztandar2

  ROTA ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 

  My, uczniowie klas pierwszych V Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej – Curie uroczyście ślubujemy na Sztandar Szkoły:

  • Rzetelnie uczyć się, w pełni korzystać z wiedzy i doświadczenia przekazywanych nam przez naszych nauczycieli. Ślubujemy!
  • Godnie reprezentować imię Szkoły założonej w 1948 roku, stowarzyszonej z UNESCO i dochowywać wierności jej najlepszym tradycjom. Ślubujemy!
  • Rozwijać w sobie postawę obywatelską, traktować patriotyzm jako wartość nadrzędną w codziennej pracy. Ślubujemy!
  • Zawsze postępować zgodnie z zasadami humanizmu, w duchu sprawiedliwości społecznej i tolerancji. Ślubujemy!
  • Cenić wartości ogólnoludzkie, przestrzegać praw człowieka, szanować honor i godność, nie zawieść pokładanych w nas nadziei. Ślubujemy!Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: Tak mi dopomóż Bóg.

   

   


Jubileusz 70-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
7 listopada 2018 r.

150. Rocznica Urodzin Marii Curie-Skłodowskiej (1867-2017)

Dyrekcja


Zbigniew Jakuszko
Dyrektor

Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę

Eliza Dziuba
Wicedyrektor

Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Joanna Mazur
Wicedyrektor

Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

 
Profili
 
Odziałów
 
Nauczycieli
 
Lat tradycji
 
Uczniów
 
Absolwentów
 • 120

  Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

   


  Maria Skłodowska-Curie
 • 120

  Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa.


  Maria Skłodowska-Curie
Kontakt

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
ul. Lipowa 7, 20-020 LUBLIN

 • +48 81 4664340
 • +48 81 4664341
 • +48 81 5321927
 • sekretariat@lo5.lublin.eu

Chcesz zasięgnąć informacji?
– odwiedź nas (godziny pracy sekretariatu 8:00-15:00).

Administracja

Nie posiadasz jeszcze konta – zarejestruj się
Masz już konto – zaloguj się

Polecamy