Gramy w zielone

Konkursowy projekt edukacyjno-ekologiczny „Dobry Klimat w Szkole – GraMy w Zielone” realizowany ze środków Miasta Lublin.

W grudniu 2023 r. V Liceum Ogólnokształcące w Lublinie zostało jednym z dwóch zwycięzców projektu konkursowego, do którego młodzież przystąpiła w listopadzie, po wstępnej kwalifikacji.
Celem projektu było nie tylko zgłębienie zagadnień z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście, retencji wody, gospodarki cyrkularnej oraz bioróżnorodności. Koniecznym warunkiem sukcesu było zaangażowanie uczniów w stworzenie planu rozwiązań zagospodarowania zieleni przy szkole.
Pierwszym etapem projektu ( w listopadzie) był udział w wykładzie wprowadzającym. Drugim etapem (4-14 grudnia) – zajęcia warsztatowe, w których wzięła udział młodzież klasy III c z rozszerzonym zakresem wymagań z biologii i chemii. Ta sama klasa koordynowała ogłoszony przez siebie wewnątrzszkolny konkurs na esej Zielona Piątka-fakty i marzenia, który był nie tylko źródłem cennych informacji o uczniowskiej wizji Szkoły, ale także pomocą w budowie konkursowej wizualizacji rozwiązań zieleni na terenie przyszkolnym, z uwzględnieniem rozwiązań adaptacji do zmian klimatycznych.
Przygotowując projekt konkursowy młodzież wzięła udział w warsztatach zarówno na terenie szkoły (Błękitno-zielona infrastruktura w miastach (BZI). Retencja wody), jak i poza nią, w SKENDE (Dlaczego partycypacja jest warunkiem gospodarki cyrkularnej?).
Uczniowie poznali pojęcia retencji wody, wpływu na środowisko, budowy ogrodów deszczowych, form zbierania i ponownego wykorzystania wody. W ramach zajęć przeprowadzono wizję terenową oraz rozpoczęto projekt konkursowy pod okiem prowadzącego – eksperta od retencji wody i architektury krajobrazu – dr Piotra Szkołuta i Marleny Woźniak.
Warsztaty prezentowały i utrwalały wiedzę o podstawach partycypacji społecznej i gospodarki cyrkularnej oraz związkach przyczynowo- skutkowych między tymi zjawiskami. Zajęcia prowadziła Pani Barbara Wybacz – ekspert od partycypacji i gospodarki cyrkularnej.
Wymiernym efektem zaangażowania młodzieży było przygotowanie konkursowej prezentacji rozwiązań, jakich cała społeczność oczekuje na terenie przyszkolnym
i przedstawienie jej przed Jury konkursowym. Miała ona formę filmu ukazującego stan obecny oraz wizualizacji sposobu zagospodarowania terenu.
18 grudnia 2023 r. uznano projekt V LO jako jeden z dwóch najlepszych wśród lubelskich szkół i przyznano mu nagrodę pieniężną w wysokości 45 tys. złotych na realizację.