Rekrutacja 2023/2024 etap potwierdzania

Drodzy Kandydaci,

W dniach 18 – 21 lipca 2023 r. Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmowała oryginały dokumentów kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

Należy dostarczyć:
– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– kartę zdrowia (jeśli została wydana przez szkołę podstawową),
– dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i klasą, do której kandydat został zakwalifikowany.

Dodatkowo prosimy o przesłanie zdjęcia legitymacyjnego w formie elektronicznej na adres rekrutacja@lo5.lublin.eu

Druk podania o ponowne rozpatrzenie w rekrutacji uzupełniającej.

Druk przeniesienia zakwalifikowanych kandydatów między klasami.

Komisja Rekrutacyjna pracuje, podobnie jak podczas poprzedniego etapu, w sali 105.