Ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2021-2022

Szanowni Rodzice,

zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, WHO oraz Ministerstwa Edukacji dotyczącymi unikania płatności gotówkowych w dobie COVID-19 przedstawiamy możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW w formie bezgotówkowej oraz bez zbierania podpisów na listach z przystępowaniem  ON-LINE.

1.Link do ubezpieczenia:  nnw4.sug-ubezpieczeni.pl  

– Nowość KORONAWIRUS (COVID-19)

– ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków 24h/dobę na całym świecie

– ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po przystąpieniu

– wszelkie niezbędne dokumenty są wysyłane na wskazany adres e-mail

– rodzic indywidualnie decyduje o wyborze wariantu, sumie ubezpieczenia, składce i samodzielnie dokonuje płatności (najniższa SU: 12.000 zł w składce 20,10 zł zawiera już sport rozszerzony)

– korzystając z linka można ubezpieczyć kilkoro dzieci niezależnie od tego do jakiej szkoły, przedszkola, żłobka czy uczelni wyższej uczęszczają

– zakres podstawowy obejmuje także wypadki podczas wyczynowego uprawiania sportu

– do ubezpieczenia można przystąpić on-line, bez wychodzenia z domu

– NNW szkolne jest ubezpieczeniem dobrowolnym

2. Jak przystąpić do ubezpieczenia

KROK 1: Zapoznaj się z ofertą i wybierz odpowiedni dla Twojego dziecka lub jeśli jesteś studentem odpowiedni dla Ciebie wariant. Pakiet podstawowy możesz rozszerzyć o pakiet dodatkowy, assistance, telemedycynę.

KROK 2: Wybierz przycisk „Ubezpiecz się”.

KROK 3: Podaj swój adres mailowy,  prześlemy Ci Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zapoznaj się z nimi.

KROK 4: Wypełnij formularz. Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia. Warunkiem rozpoczęcia ochrony jest terminowe opłacenie składki za ubezpieczenie na wskazane konto.

KROK 5: Składkę możesz opłacić bezpośrednio przez PAYu lub standardowym przelewem, na indywidualny numer konta, który otrzymasz od nas w mailu powitalnym.

KROK 6: Wyślemy do Ciebie maila powitalnego z informacją o wybranym zakresie ubezpieczenia, wysokości składki, okresie ubezpieczenia, sposobie i terminie płatności składki.

KROK 7: Po opłaceniu składki otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający ochronę.

3. Zgłoszenie szkody

– Za pośrednictwem formularza internetowego, dostępnego na stronie: https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1

– Telefonicznie: InterRisk Kontakt  (22) 212 20 12

W razie powstania wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest do:

– niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza i zastosowania się do jego zaleceń;

– zawiadomienia o zajściu tego zdarzenia InterRisk nie później niż w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, o ile stan zdrowia mu na to pozwala, ale nie później niż 3 lata od wypadku.

Zawiadomienie o zajściu zdarzenia powinno zawierać poniższe podstawowe informacje:

– Nazwę ubezpieczającego

– Nr polisy

– Imię i nazwisko, adres Ubezpieczonego;

– Imię i nazwisko, adres Uprawnionego, jeżeli z roszczeniem występuje Uprawniony;

– Datę wypadku oraz szczegółowy opis okoliczności jego zaistnienia;

Wymagane dokumenty (o ile są w posiadaniu zgłaszającego roszczenie):

– dokumentację medyczną z przebiegu leczenia opisującą rodzaj doznanych obrażeń oraz zawierającą dokładną diagnozę;

– kartę informacyjną ze szpitala;

– kopię zgłoszenia zdarzenia Policji, o ile zostało dokonane;

– celem refundacji poniesionych kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie: kopię zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie; okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktur VAT oraz dowody ich zapłaty;

– celem refundacji poniesionych: kosztów leczenia, kosztów leczenia stomatologicznego – okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktur VAT oraz dowody ich zapłaty, a także dokumentację medyczną z odbytych wizyt, zabiegów, pobytu w szpitalu, operacji.

Dodatkowo celem refundacji poniesionych kosztów rehabilitacji – okazać dokumentację lekarską zawierającą skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne.

 

4. Tabela uszczerbków: https://www.sug-ubezpieczeni.pl/dokumenty/Tabela_uszczerbkow_05_2019.pdf

5. Ogólne warunki ubezpieczenia: https://www.sug-ubezpieczeni.pl/dokumenty/OWU-IPID-edu-plus-2020.pdf