Stypendia szkolne 2019/2020

STYPENDIA SOCJALNE

Stypendium dotyczy uczniów szkół aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

Wnioskodawca:

1) rodzic (opiekun prawny) – jeśli uczeń jest niepełnoletni

2) uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat

3) w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

TERMIN SKŁADANIA: od 3 września 2019 r. do 16 września 2019 r.

Dochód:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, którego dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby
 • wielodzietności
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • rodziny niepełnej
 • zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane przez siły przyrody i przez działania ludzi. Przykładowo za takie zdarzenia uważa się np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu wskutek pożaru czy zalanie wodą, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu).

Ustalenie wysokości dochodu

Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa stosowane zaświadczenie(a) lub oświadczenie(a) o wysokości uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie(a) lub oświadczenie(a) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne
 • zasiłek szkolny

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne i inne;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów, pomocy i wyprawki szkolnej, abonamentu internetowego (okres wrzesień-czerwiec), plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za bursę lub internat i kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły – uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Sposób obliczania dochodu

Za dochód uważa się (zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej):

  1. Sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, pomniejszoną o:

 •  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

2. Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U.2018.690 j.t.);
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.195 ze zmianami), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2017.697-j.t. ze zmianami);
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U.2018.1272 j.t.).
 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22 listopada2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. 2018 2529);
 • nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie

3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 • opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
  • opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

(W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.)

4. W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą:

 • Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.
 • Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

5. W przypadku uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

6. W przypadku uzyskania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia pomocy społecznej.

7. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia, dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotność kwoty:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł,
 • dla rodziny 528,00 zł

– kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

Wpisując liczbę osób w rodzinie należy uwzględnić wszystkie osoby wspólnie gospodarujące i zamieszkujące.

8. Informacje na tematy stypendium można uzyskać w księgowości. Wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy składać w księgowościpokój 113.

ZASIŁEK

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie Miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuację materialną ucznia).

Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego:

 • w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin,
 • w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Lublin lub uczęszczających do szkół w innych miejscowościach.

Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla ucznia o charakterze socjalnym: https://5lo.lublin.pl/wp-content/uploads/2019/09/zał.-2-wzór-wniosku-1.doc

Oświadczenie o wysokości dochodu rodziny: https://5lo.lublin.pl/wp-content/uploads/2019/09/zał.-3-wzór-oświadczenia-o-wysokości-dochodu-rodziny.odt%20