Ogłoszenie list zakwalifikowanych do szkół

Drodzy Kandydaci, Szanowni Państwo,

W dniu 4 lipca 2019 roku o godz. 1000 ogłoszone zostaną listy zakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych.

Przypominamy, że z wynikami rekrutacji można zapoznać się:

– na listach wywieszonych w szkołach (jest to jedyna formalnie wiążąca forma publikacji wyników rekrutacji),

– po zalogowaniu się w systemie Nabór na konto kandydata,

– za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! (aplikacja sama poinformuje o wynikach niezwłocznie po ich opublikowaniu, link do aplikacji znajduje sie na stronie naboru https://lubelszczyzna-pogim.edu.com.pl/kandydat lub https://lubelszczyzna-posp.edu.com.pl/kandydat).

KANDYDACI PRZYJĘCI DO V LO DOSTARCZAJĄ:

  • ORYGINAŁ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ/ GIMNAZJUM,
  • ORYGINAŁ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY / EGZAMINU GIMNAZJALNEGO,
  • 3 ZDJĘCIA,
  • KARTĘ ZDROWIA (jeśli została wydana).

Kandydat potwierdza wolę uczęszczania do szkoły
od 4 lipca 2019 r. od godz. 10
00 do 8 lipca 2019 r. do godz. 1400.

Kandydatów po szkole podstawowej zapraszamy do sali 106.
Kandydatów po gimnazjum zapraszamy do sali 105.

Niedostarczenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca w szkole.