Wydawanie świadectw maturalnych

Zgodnie z harmonogramem egzaminu maturalnego w dniu 4 lipca 2019 r. zaplanowane jest ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego oraz wręczenie świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń absolwentom.

Uczniowie mogą zobaczyć szczegółowe wyniki w systemie OBIEG. Po wejściu do systemu należy wybrać zakładkę „Uczeń”, a następnie zalogować się wpisując numer PESEL jako login oraz hasło otrzymane w szkole.

Odbiór świadectw dojrzałości będzie możliwy w dniu 4 lipca 2019 r.
od godz. 9.00 w wyznaczonych salach:

Klasy III A, III B, III C w sali 108,

Klasy III D, III E, III F w sali 109,

Klasy III G, III H, III S w sali 111.

Świadectwo maturalne wydaje się za poświadczeniem odbioru. Prosimy o przyjście z dowodem osobistym. Jeśli uczeń nie może osobiście odebrać dokumentów, inna osoba (najlepiej rodzic) musi posiadać pisemne upoważnienie.

Jeżeli zdarzyłoby się, że ktoś z naszych absolwentów nie zda egzaminu z jednego przedmiotu, będzie uprawniony do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. W takiej sytuacji absolwent musi złożyć w sekretariacie szkoły
Załącznik 7a_Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Część pisemna egzaminu w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2019 r.