Gala Jubileuszu 70-lecia V Liceum Ogólnokształcącego

Gala Jubileuszu 70-lecia V Liceum Ogólnokształcącego

Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

 

Jubileuszowe świętowanie 70-lecia V LO w Lublinie rozpoczęło się 6 listopada 2018 r. uroczystą Mszą świętą w Kościele Akademickim KUL. Gala Jubileuszu odbyła się 7 listopada 2018 r. w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Wydarzenie objęte zostało Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin, pana Krzysztofa Żuka oraz Marszałka Województwa Lubelskiego, pana Sławomira Sosnowskiego.

Uroczystość zaszczyciły swą obecnością władze województwa, miasta, Sejmiku Województwa Lubelskiego. Władze oświatowe miasta reprezentowała Dyrektor Wydziału Oświaty, pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka oraz Lubelska Kurator Oświaty, pani Teresa Misiuk. Na galę przybyli także przedstawiciele władz lubelskich uczelni wyższych. Nie zabrakło również dyrektorów lubelskich szkół, instytucji współpracujących z V LO, przedstawicieli Rady Rodziców, a gospodarzem spotkania był dyrektor, pan Zbigniew Jakuszko wraz  z wicedyrektorami: panią Elizą Dziubą i panią Joanną Mazur. Gala zgromadziła także nauczycieli emerytowanych szkoły, jej Grono Pedagogiczne oraz uczniów. Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele zaprzyjaźnionej Gesamtschule z Schermbeck, z dyrektorem szkoły, panem Norbertem Hormannem.

Uroczystość miała charakter dwudzielny, część pierwsza poświęcona była jubileuszowi szkoły, natomiast drugą stanowiła gala Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji XXI Jesienne Debiuty Poetyckie (V LO współorganizatorem konkursu).

Całość rozpoczął niekonwencjonalny koncert Zespołu Instrumentalnego Uczniów i Absolwentów V LO pod dyr. Przemysława Packa (absolwenta szkoły z 2018 r.). Jubileuszowa symfonia skomponowana przez P. Packa okazała się muzyczną inscenizacją z życia szkolnej społeczności. Dodatkowo, młody artysta połączył święto szkoły z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, aranżując walca Wojciecha Kilara z filmu Ziemia obiecana w reż. A. Wajdy. Część wokalną koncertu zaprezentowała uczennica szkoły, Maria Kopińska, wykonując utwór Rozkwitały pąki białych róż.

Po części artystycznej wprowadzono Sztandar V LO oraz wykonano hymn narodowy. Dwie ważne rocznice w życiu szkolnej społeczności stały się tematem przemówienia Dyrektora V LO, pana Zbigniewa Jakuszko, który podkreślił rangę jubileuszu 70- lecia szkoły kontekstem powinności wobec Niepodległej. Młodzież zadbała tego dnia o symboliczne kotyliony zarówno dla zaproszonych gości, jak i całej społeczności szkolnej.

Dyrektor, pan  Z. Jakuszko przyjął od uczniów klas pierwszych  ślubowanie na Sztandar Szkoły i oddał głos zaproszonym gościom.

W imieniu Wojewody Lubelskiego głos zabrała dyrektor generalna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, pani Agata Grula. Decyzją pana Wojewody, szkole przyznano dyplom uznania za „konsekwentnie prowadzony i spójny program edukacji oraz wychowanie oparte na szacunku do historii, tradycji i kultury polskiej”. List gratulacyjny odnosił się także kształtowanych przez szkołę postaw, dbałość o stałe podnoszenie jakości kształcenia oraz inspirowanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy, talentów i pasji.

Prezydent Miasta Lublin, pan Krzysztof  Żuk skierował do całej szkolnej społeczności list gratulacyjny w dowód „uznania dla imponującego dorobku szkoły opartego na kształceniu, wychowaniu młodzieży w duchu poszanowania fundamentalnych wartości dobra, piękna i prawdy”.

Pan Prezydent przyznał Dyrektorowi V LO, panu Zbigniewowi Jakuszko oraz szkole Medale

700-lecia Miasta Lublin za zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi dla jego Mieszkańców. Natomiast dwanaścioro nauczycieli z Grona Pedagogicznego V LO zostało uhonorowanych Medalem Prezydenta Miasta Lublin.

W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego, pana Sławomira Sosnowskiego głos zabrała Sekretarz Województwa Lubelskiego, pani Anna Augustyniak. Decyzją pana Marszałka czworo nauczycieli z Grona Pedagogicznego V LO uhonorowanych zostało Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego.

Gratulacje z okazji jubileuszu dla Dyrektora V LO oraz całej społeczności szkolnej złożyła lubelska Kurator Oświaty, pani Teresa Misiuk.

W imieniu władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II głos zabrała Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, pani profesor Magdalena Charzyńska- Wójcik.

Pani Dziekan przypominając historię współpracy Wydziału z V LO, podkreśliła symboliczny charakter roku 2018, jako roku trzech ważnych jubileuszy: 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,

70-lecia istnienia V LO oraz 100- lecia istnienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Okolicznościową mowę wygłosił dyrektor Gesamtschule z Schermbeck, pan Norbert Hormann, który od 14 lat współpracuje z V LO w Lublinie.

Przemówienie Prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, pana profesora Dariusza Skórczewskiego rozpoczęło drugą część uroczystości związanej ze świętem słowa poetyckiego.

XXI edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji Jesienne Debiuty Poetyckie odbyła się pod Honorowym Patronatem Wojewody Lubelskiego, pana Przemysława Czarnka oraz Prezydenta Miasta Lublin, pana Krzysztofa Żuka. Organizatorami konkursu są: V LO w Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych KUL ( patronuje konkursowi od trzech lat), Związek Literatów Polskich Oddział w Lublinie oraz Fundacja Fuga Mundi.

Odczytaniem protokołu przez prezesa Związku Literatów Polskich, pana Stanisława Łukowskiego rozpoczęto honorowanie nagrodzonych. Tytuł laureata XXI edycji konkursu przyznano pięciorgu uczestnikom. Jedna z laureatek otrzymała także tytuł Talentu Roku 2018. Laureaci otrzymali indeksy na wybrany kierunek Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, które wraz z dyplomami uznania wręczyli: pani Dziekan, Magdalena Charzyńska- Wójcik oraz pan Prodziekan,

Dariusz Skórczewski.

Tytuł finalisty Jesiennych Debiutów Poetyckich przyznano czterem uczestniczkom, a nagrody i dyplomy uznania wręczył im pan profesor Roman Doktór.

Pięciorgu uczestnikom wyróżnionym w konkursie nagrody i dyplomy gratulacyjne wręczyła Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL, pani profesor Małgorzata Nowak-Barcińska.

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji dawała także możliwość rywalizacji w dwóch kategoriach tematycznych.  Za wiersze inspirowane 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, nagrodzono siedmioro uczestników. Nagrody ufundowane przez Narodowy Bank Polski Oddział w Lublinie, w postaci srebrnych monet kolekcjonerskich o nominale 10 zł oraz dyplomy gratulacyjne wręczył Dyrektor  V LO, pan Zbigniew Jakuszko. Pan Dyrektor wręczył również nagrody i dyplomy gratulacyjne czworgu uczestnikom za wiersze o Marii Skłodowskiej-Curie (patronce szkoły).

Nagrodę specjalną, wręczoną przez prezesa Związku Literatów Polskich, pana Stanisława Łukowskiego, otrzymał pan Stanisław Przech.

Doceniając wkład pracy oraz kształtowanie w uczniach postawy szacunku wobec słowa i odpowiedzialności za nie, organizatorzy nagrodzili także nauczycieli-opiekunów tegorocznych uczestników. Dyplomy gratulacyjne oraz nagrody pamiątkowe wręczyła czternastu nauczycielom dyrektor generalna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, pani Agata Grula.

Nie zapomniano także o nienagrodzonych uczestnikach XXI edycji konkursu oraz ich opiekunach, którzy przybyli na galę do Sali Operowej CSK, także na nich czekały dyplomy i pamiątkowe upominki.

Obu uroczystościom, zarówno Jubileuszowi 70-lecia V Liceum Ogólnokształcącego M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie, jak i gali Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji XXI Jesienne Debiuty Poetyckie medialnie patronowali: Telewizja Polska Oddział w Lublinie, Polskie Radio Lublin oraz Kurier Lubelski.

Galę w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie poprowadzili absolwenci V LO (studenci wyższych szkół teatralnych): Izabela Szemetiuk i Mateusz Iwaniak