Pomoc materialna

STYPENDIA SOCJALNE

Procedura:

Stypendium dotyczy uczniów szkół aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

Wnioskodawca:

1) rodzic (opiekun prawny) – jeśli uczeń jest niepełnoletni

2) uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat

3) w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

 

TERMIN SKŁADANIA: od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r.

 

Dochód:

Stypendium może otrzymać uczeń, którego dochód na osobę nie przekracza 514 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby
 • wielodzietności
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • rodziny niepełnej
 • zdarzenia losowego

 

Ustalenie wysokości dochodu

Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa stosowane zaświadczenie(a) lub oświadczenie(a) o wysokości uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie(a) lub oświadczenie(a) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne
 • zasiłek szkolny

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne i inne;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów, pomocy i wyprawki szkolnej, abonamentu internetowego (okres wrzesień-czerwiec), plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za bursę lub internat i kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły – uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie pieniężnej, jeżeli organ uzna,    że udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej, jest niemożliwe.

 

Sposób obliczania dochodu

Za dochód uważa się (zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej):

1.Sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

2.Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.195 ze zmianami), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2017.697-j.t. ze zmianami)

3.W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 • opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o:

-koszty uzyskania przychodu,

-obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

-składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,

(Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazaną w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu).

 • Opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu.

4.W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą:

 • Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł.

5.W przypadku uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

5.W przypadku uzyskania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia pomocy społecznej.

6.W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia, dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotność kwoty:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł,
 • dla rodziny 514,00 zł

– kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

Wpisując liczbę osób w rodzinie należy uwzględnić wszystkie osoby wspólnie gospodarujące i zamieszkujące.

7.Informacje na tematy stypendium można uzyskać u pedagoga szkolnego oraz w księgowości. Wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy składać w księgowości – pokój 113.

 

ZASIŁEK

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie Miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuację materialną ucznia).

Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego:

 • w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin,
 • w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Lublin lub uczęszczających do szkół w innych miejscowościach.

Na stronie internetowej http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=50135 zamieszczone są informacje o powyższej pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wzory oświadczeń i wniosków wymaganych do złożenia przy ubieganiu się o przyznanie pomocy materialnej.