Nauczanie zdalne od 19 października 2020r.

W związku z tym, iż miasto Lublin znalazło się w strefie czerwonej, od 19.10.2020r. nasza szkoła przechodzi na tryb kształcenia na odległość. Proszę o zapoznanie się z Informacją o nauczaniu zdalnym w V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
Beata Jezierska
dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

Zarządzenie 9/2020
Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
z dnia 16.10.2020r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 19.10.2020r.


Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje:

Ustalam realizację zadań jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:


Informacja o nauczaniu zdalnym w V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie


I. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas
W czasie zawieszenia zajęć w szkole wszyscy nauczyciele będą realizować podstawę programową zgodnie z tygodniowym planem zajęć, uwzględniając w szczególności:
• równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
• zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
• możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
• łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
• ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
• stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

II. Monitorowanie postępów uczniów w nauce oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów będzie zgodny ze Statutem Szkoły.

III. Realizacja zajęć
Platforma MS Teams – zajęcia realizowane będą przez 45 minut z podziałem:
• 30 minut – spotkanie online z zespołem klasowym,
• 15 minut – uczniowie będą realizować pod kierunkiem nauczyciela zadania indywidualnie, w tym czasie mogą również odbywać się indywidualne konsultacje.

IV. Sposób dokumentowania realizacji zadań
• W e-dzienniku będą akceptowane kolejne lekcje w danym dniu wybierając temat
z rozkładu materiału. Ze względu na nauczanie zdalne nauczyciel może dokonać
w nim niezbędnych modyfikacji.
• W zakładce zadania domowe będą zamieszczane zadania dla uczniów.
• Frekwencja –nauczyciel będzie sprawdzał obecność podczas spotkania online.

V. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć.
Nauczyciele wskazują źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie mogą korzystać.
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane
w szczególności z wykorzystaniem:
• materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej pod adresem www.epodreczniki.pl,
• na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
• podręczników szkolnych oraz dedykowanych im książek ćwiczeniowych,
• materiałów własnych, kart pracy, kart ćwiczeniowych itp. opracowanych przez nauczycieli,
• materiałów dostępnych na portalach wydawnictw (np. Nowa Era, WSiP i inne.),
• materiałów z multiteki wydawnictw,
• materiałów bezpłatnych, umieszczonych na sprawdzonych stronach internetowych z zadaniami powtórzeniowymi dla uczniów, np. biologhelp.pl, Khan Academy,
• filmów wydawnictw edukacyjnych, dostępnych bez logowania na youtube.com – uprzednio sprawdzonych przez nauczyciela,
• materiałów i funkcjonalności umieszczonych na platformie wydawnictwa Nowa Era – Teraz Matura,
• lekcji online prowadzonych przez innych nauczycieli po wcześniejszym zweryfikowaniu ich przydatności,
• innych niż wymienione materiałów wskazanych przez nauczyciela.

VI. Możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia
Każdy nauczyciel zapewni uczniom i ich rodzicom możliwość konsultacji poprzez:
• platformę MS Teams,
• e-dziennik.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19.10.2020r.
Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
Beata Jezierska