KONKURS „POLA i RADEK” – przypomnienie

16 października 2017 r. mija termin oddawania prac w ramach konkursu „POLA i RADEK” – maskotki V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie.

Poniżej

REGULAMIN KONKURSU „POLA i RADEK” – maskotki V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany z okazji 150 rocznicy urodzin patronki szkoły – Marii Skłodowskiej – Curie.
 3. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie.
 4. Autorem projektu może być jeden uczeń lub zespół uczniów z jednej lub kilku klas.

II. ZASADY KONKURSU

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu pary maskotek Szkoły – Poli i Radka.
 2. Ocenie podlegać będą wszystkie prace oddane do 16 października 2017 r. do nauczycieli: Krystyny Rybki lub Marka Wojtczaka.
 3. Prace winny być podpisane poprzez podanie danych uczestnika konkursu (imię i nazwisko, klasa). Prace nie podpisane nie będą oceniane.
 4. Uczestnictwo w Konkursie i złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stałe wykorzystywanie projektu maskotki w celu promocji szkoły oraz wyrażeniem dobrowolnej zgody na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz pracy plastycznej na stronie internetowej szkoły.
 5. Prace konkursowe mogą być przygotowane w dowolnej formie (rysunku, grafiki wraz z opisem lub gotowej, samodzielnie uszytej maskotki itd.).
 6. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły.

III. PRAWA AUTORSKIE

 1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich.
 2. Projekty w swej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 3. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zgłoszony do konkursu projekt jest wynikiem jego samodzielnej działalności twórczej oraz udziela Organizatorowi zgody na jego wykorzystanie.
 4. Prawa autorskie wykonawców dostarczonych na konkurs prac przechodzą na Organizatora konkursu. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji, wykorzystywania i przetwarzania w/w prac.