Maria Skłodowska-Curie

7 listopada 1867 – 4 lipca 1934

 

Biografia

 • Późne lata i śmierć
 • Znaczenie dokonań
 • Dzieciństwo i młodość
 • Studia, małżeństwo i badania
 • Odkrycia i nagrody
 • Maria Skłodowska jako 4-letnie dziecko w gronie rodzeństwa. Od lewej Zofia, Helena, Maria, Józef, Bronisława. Reprodukcja: Piotr Mecik /Agencja FORUM
  Maria Skłodowska jako 4-letnie dziecko w gronie rodzeństwa. Od lewej Zofia, Helena, Maria, Józef, Bronisława. Reprodukcja: Piotr Mecik /Agencja FORUM

  Dzieciństwo

  Maria przyszła na świat 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Była najmłodszą pośród pięciorga dzieci Władysława i Bronisławy: Zofii, Józefa, Bronisławy, Heleny i właśnie Marii. Jej dzieciństwo zostało naznaczone śmiercią siostry Zofii matki. Wydarzenia te bardzo Marię zmieniły, były najprawdopodobniej przyczyną porzucenia katolicyzmu. Władysław i Bronisława wychowywali swoje dzieci na patriotów. Już w dzieciństwie Maria wykazywała się wspaniałą pamięcią i koncentracją, błyskawicznym myśleniem oraz nadzwyczajna pracowitością. Zdarzało się ,że odmawiała jedzenia i snu, byle tylko nie przerywać nauki.

  Edukacja

  W wieku 16 lat Skłodowska ukończyła naukę w gimnazjum dla dziewcząt, zdobywając złoty medal za najlepsze wyniki w nauce. W wieku 17 lat zdecydowała się rozpocząć pracę zarobkową, a większość środków finansowych przekazywała swojej siostrze Bronisławie, która studiowała medycynę w Petersburgu. W zamian za to Bronisława obiecała swoje wsparcie, gdy przyjdzie czas na studia Marii. Obietnica ta została dotrzymana, obie siostry przez całe życie niestrudzenie pracowały i okazywały wzajemne poświęcenie.
  Szesnastoletnia Maria Skłodowska (domena publiczna)
  Szesnastoletnia Maria Skłodowska (domena publiczna)
  od lewej, Maria, Bronisława i Helena Skłodowskie z ojcem Władysławem domena publiczna
  od lewej, Maria, Bronisława i Helena Skłodowskie z ojcem Władysławem (domena publiczna)
   

  Pierwsza praca

  Po dwóch latach udzielania korepetycji dzieciom z bogatych rodzin, Maria doszła do wniosku, że nie oszczędza pieniędzy efektywnie. Przez kolejne trzy lata pracowała jako dobrze opłacana guwernantka. Została zatrudniona przez właściciela fabryki cukru buraczanego, aby kształcić jego dzieci. Maria w wolnym czasie uczyła dzieci polskich robotników, mimo że w ten sposób ogromnie narażała się władzom rosyjskim. Pozostałą część wolnego czasu poświęcała na czytanie książek z wielu dziedzin nauki. Równolegle z chemia i fizyką zajmowała się socjologią i literaturą. Kiedy okazało się, że bliższe jej są przedmioty ścisłe, zaczęła pobierać lekcje chemii od jednego z chemików zatrudnionych w fabryce.
 • Szesnastoletnia Maria Skłodowska (domena publiczna)
  Szesnastoletnia Maria Skłodowska (domena publiczna)
  W wieku 16 lat Skłodowska ukończyła naukę w gimnazjum dla dziewcząt, zdobywając złoty medal za najlepsze wyniki w nauce. W wieku 17 lat zdecydowała się rozpocząć pracę zarobkową, a większość środków finansowych przekazywała swojej siostrze Bronisławie, która studiowała medycynę w Petersburgu. W zamian za to Bronisława obiecała swoje wsparcie, gdy przyjdzie czas na studia Marii. Obietnica ta została dotrzymana, obie siostry przez całe życie niestrudzenie pracowały i okazywały wzajemne poświęcenie.
 • od lewej, Maria, Bronisława i Helena Skłodowskie z ojcem Władysławem domena publiczna
  od lewej, Maria, Bronisława i Helena Skłodowskie z ojcem Władysławem domena publiczna
  Po dwóch latach udzielania korepetycji dzieciom z bogatych rodzin, Maria doszła do wniosku, że nie oszczędza pieniędzy efektywnie. Przez kolejne trzy lata pracowała jako dobrze opłacana guwernantka. Została zatrudniona przez właściciela fabryki cukru buraczanego, aby kształcić jego dzieci. Maria w wolnym czasie uczyła dzieci polskich robotników, mimo że w ten sposób ogromnie narażała się władzom rosyjskim. Pozostałą część wolnego czasu poświęcała na czytanie książek z wielu dziedzin nauki. Równolegle z chemia i fizyką zajmowała się socjologią i literaturą. Kiedy okazało się, że bliższe jej są przedmioty ścisłe, zaczęła pobierać lekcje chemii od jednego z chemików zatrudnionych w fabryce.
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie, popularnie zwane „Piątką”, istnieje już od 1948 roku. Różne były koleje losu jak i charakter tej placówki. Szkoła ta nie miała początkowo mocno ugruntowanej pozycji w środowisku oświatowym Lublina. Jej popularność zaczęła wzrastać pod koniec lat osiemdziesiątych. Obecnie „Piątka” jest sytuowana w opinii publicznej wśród najlepszych liceów ogólnokształcących. O jej prestiżu świadczy dobrze zarówno rekordowa liczba kandydatów jak też liczne sukcesy jej uczniów w olimpiadach przedmiotowych czy konkursach kontynuowane później na studiach w renomowanych uczelniach w kraju.
  V Liceum Ogólnokształcące realizuje nie tylko cele poznawcze i kształcące lecz także wychowawcze. Nauczyciele mają świadomość tego, że proces wychowawczy jest bardzo złożony i trudny, wymaga współpracy rodziców, uczniów i wychowawców. Celem wychowania powinno być przygotowanie młodych ludzi do życia dorosłego, do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie, co wiąże się z poznawaniem i respektowaniem zasad moralnych. Stąd tak ważne jest wpajanie takich wartości jak dobro, sprawiedliwość, godność, tolerancja oraz szacunek do wszystkich ludzi. Szkoła nie wyręcza rodziców w ich działaniach wychowawczych raczej wspiera bądź wzmacnia, tworząc zintegrowany system oddziaływań pedagogicznych. W systemie tym ważne ogniwo stanowią sami uczniowie, od których własnej aktywności – stymulowanej przez rodziców i wychowawców – zależy w dużym stopniu format osobowości człowieka. Realizacja tego programu spowodowała, że V Liceum Ogólnokształcące w środowisku lokalnym zaczęło być postrzegane jako szkoła przyjazna i życzliwa uczniom oraz zapewniająca im wszechstronny rozwój, a także dobry start w życie dorosłe. Dzięki zrozumieniu roli nowoczesnej szkoły, powstała autentyczna wspólnota szkolna, którą stanowią uczniowie, rodzice oraz wszyscy pracownicy, współpracujący w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań. Naszym działaniom patronuje jedna z najwybitniejszych naszych rodaczek, pierwsza polska noblistka w dziedzinie nauki, Maria Skłodowska – Curie. Uznajemy za myśl przewodnią wypowiedziane przez nią zdanie:
  Trzeba mieć odwagę i wiarę w siebie,
  że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść trzeba.
  Szkoła zawdzięcza swoje istnienie inicjatywie Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD), z ramienia którego zorganizował ją we wrześniu 1948 roku Stanisław Zgrzywa i był jej pierwszym dyrektorem (1948-1950).
  Ówczesna siedziba szkoły mieściła się w budynku przy Krakowskim Przedmieściu 56 (Hotel „Lublinianka”), skąd w styczniu 1949 roku przeniesiono ją do obecnego gmachu przy ulicy Lipowej 7.
  Początkowo była to placówka koedukacyjna, nosząca nazwę: „Szkoła 11-letnia TPD nr 1 w Lublinie”.
  W roku szkolnym 1953/54 rozdzielono organizacyjnie szkołę podstawową i liceum, zachowując wspólną dyrekcję i kadrę pedagogiczną. Otrzymuje wówczas miano: „Szkoła Podstawowa nr 1 i Liceum Ogólnokształcące TPD w Lublinie”. Funkcję dyrektora pełnią w tamtym czasie kolejno: Jerzy Rozmej(1950 – 1951) i Maria Jaroszowa (1951 – 1972).
  W 1955 roku liceum staje się szkołą żeńską. Znamienną datą jest rok 1964, kiedy to, w efekcie wcześniejszych starań, szkoła otrzymuje imię wielkiej uczonej, wybitnej Polki i przybiera nazwę: „Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie”.
  Rok następny (1965/66) znów przynosi zmianę, w wyniku której nasze liceum otrzymuje numer V i zostaje oddzielone od szkoły podstawowej; stanowisko dyrektora w dalszym ciągu piastuje Maria Jaroszowa, a po Jej odejściu na emeryturę przejmują tę funkcję: Janina Mikołajewicz – Jeleniewska(1972 – 1978), Stanisław Grygiel (1978 – 1990) i Alina Reszka (styczeń – czerwiec 1991).
  W 1991 roku lubelskie władze oświatowe powołują Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 (V LO i SP nr 8) i dyrekcję powierzają Zbigniewowi Jakuszko. Natomiast od 2001 roku V LO po likwidacji ZSO nr 3 otrzymuje samodzielność i zajmuje na swoje potrzeby cały budynek. Dyrektorem V LO zostaje Zbigniew Jakuszko.
  Ważnym dla szkoły wydarzeniem jest wpisanie jej w 1964 roku, jako pierwszej i jedynej w województwie lubelskim, do rejestru Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Fakt ten ma wpływ na charakter działalności szkoły we wszystkich sferach: dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej. Problematyka UNESCO wyciska szczególne piętno na realizacji treści programowych przedmiotów humanistycznych i kół zainteresowań. Koordynatorem prac w tej dziedzinie, inicjatorem wszystkich przedsięwzięć realizowanych systematycznie, jak i akcji rocznicowych jest Szkolny Klub UNESCO.
  Zadaniem podejmowanym przez młodzież pracującą w różnych sekcjach staje się docieranie, opracowywanie, eksponowanie materiałów tematycznie związanych z ONZ i UNESCO, prezentowanie ich na lekcjach wychowawczych, popularyzowanie poprzez debaty i dyskusje panelowe na forum Klubu, organizowanie ogólnoszkolnych i międzyszkolnych konkursów. Odświętnie i z wielkim rozmachem przygotowywane są sesje popularnonaukowe w związku z ważnymi rocznicami obchodzonymi pod auspicjami ONZ i UNESCO; m.in. Rok Kopernikowski, Korczakowski, Reymonta czy obecnie Mickiewiczowski.
  Klub UNESCO okazuje się być nieoceniony w rozwijaniu wszelkich zainteresowań, a szczególnie: językiem, kulturą innych państw i narodów (poprzez obozy językowe, wymianę grup młodzieżowych), problematyką międzynarodową, polityką.
  Uczniowie – członkowie Klubu, późniejsi olimpijczycy, studenci prawa, politologii, dziennikarstwa, historii, filologii, pogłębiają właśnie tutaj wiedzę i umiejętności.
  Możemy się poszczycić laureatami i finalistami olimpiad z języka polskiego, historii, biologii, geografii, filozoficznej, polonistycznej, ekologicznej i artystycznej.
  Młodzież naszej szkoły zdobywa laury w konkursach ogólnopolskich, tworząc na wysokim poziomie merytorycznym prace na temat najbardziej aktualnych problemów współczesności, praw człowieka, tolerancji, ekologii itp.
  Oczywiście nie jedyny to powód do dumy dla kierownictwa i wychowanków naszego liceum.
  Chlubne karty w historii szkoły zapisują działające w niej inne organizacje: Samorząd Szkolny, ZHP, Spółdzielnia Uczniowska, liczne koła zainteresowań i zespoły artystyczne.
  Istotny wkład w prace szkoły wnosił i wnosi Komitet Rodzicielski, wyposażając w konieczny sprzęt (telewizory, magnetowidy, inne potrzebne urządzenia) pracownie przedmiotowe. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, którzy znajdują sponsorów lub stają się nimi sami, funkcjonuje świetnie przygotowana pracownia komputerowa, ostatnio także uruchomiono Internet.
  Ich inicjatywa i pomoc pozwala na tak konieczną, ciągłą modernizację szkolnej bazy, co bardzo ułatwia pracę młodzieży i nauczycielom.
  Ten wieloletni wysiłek wszystkich związanych z działalnością naszej placówki sprawił, że jest ona postrzegana jako jedna z najlepszych szkół średnich Lublina, a od kilku lat cieszy się największym wzięciem w kręgu młodzieży kończącej gimnazja.
  Od 1 września 2020 r. funkcję dyrektora pełni Beata Jezierska.
 • Stanisław Grygiel
  1978-1990
  Alina Reszka
  I-VI 1991
  Zbigiew Jakuszko
  1991-2020
  Beata Jezierska
  Dyrektor Beata Jezierska
  od 2020

Znane cytaty

 • 120

  Nikomu z Niech każdy z nas, jak jedwabnik, tka swój kokon i nie żąda wyjaśnień, po co i na co. Jeżeli robota nasza będzie dobra, to powiemy sobie, żeśmy się nie gorzej od jedwabników zachowali. Reszta zaś nie od nas zależy


  Maria Skłodowska-Curie
 • 120

  Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

   


  Maria Skłodowska-Curie
 • 120

  Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa.


  Maria Skłodowska-Curie

Przejawy pamięci o Marii Skłodowskiej-Curie

Banknoty

Monety

Medale

Znaczki pocztowe

Kontakt

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
ul. Lipowa 7, 20-020 LUBLIN

 • +48 81 4664340
 • +48 81 4664341
 • +48 81 5321927
 • sekretariat@lo5.lublin.eu

Chcesz zasięgnąć informacji?
– odwiedź nas (godziny pracy sekretariatu 8:00-15:00).

Administracja

Nie posiadasz jeszcze konta – zarejestruj się
Masz już konto – zaloguj się

Polecamy
Logo Stowarzyszenia "PoRa-dek"
Logo JDP
Logo Fundacji Fuga Mundi
Szkoła stowarzyszona UNESCO