Informatyka

Przykładowe wizualizacje

Progress Bar

Język polski 90 os.
Język angielski 80 os.
Matematyka 75 os.
Biologia 65 os.
Historia 50 os.

Round Chart

  • One
  • Two

Line Chart

  • Średnia ocen
  • Frekwencja
[insert_php] assign('jklasy', array('Klasa','A','B','C','D','E','F','G','H','J')); $smarty->assign('zazn', 'Klasa'); $smarty->assign('mode', $mode); } else { $mode = 3; $smarty->assign('mode', $mode); $smarty->assign("blad", "Wymagane jest odczekanie 10 sekund przed ponownym wyszukiwaniem."); } } elseif($mode == '2') { /*if(!isset($_SESSION['szukaj'])) { $mode = 3; $smarty->assign('mode', $mode); $smarty->assign("blad", "nie masz włączonej obsługi cookies (ciasteczek) w swojej przeglądarce, dopóki tego nie zrobisz nie będziesz mógł wyszukać absolwentów."); } else {*/ if(isset($_COOKIE['szukaj_ab'])) { $mode = 3; $smarty->assign('mode', $mode); $smarty->assign("blad", "Wymagane jest odczekanie 10 sekund przed ponownym wyszukiwaniem."); } /*elseif($_SESSION['szukaj'][0] != md5(session_id()) && $_SESSION['szukaj'][1] != md5($_SERVER['REMOTE_ADDR'])) { $mode = 3; $smarty->assign('mode', $mode); $smarty->assign("blad", "błąd ogólny."); }*/ elseif(!empty($_POST['imie']) || !empty($_POST['nazwisko']) || $_POST['Date_Year'] != '' || $_POST['Klasa'] != 'Klasa') { setcookie("szukaj_ab", "szukaj_ab", 10); !empty($_POST['imie']) ? $imie = strip_tags($_POST['imie']) : $imie = false; !empty($_POST['nazwisko']) ? $nazwisko = strip_tags($_POST['nazwisko']) : $nazwisko = false; ($_POST['Date_Year'] != '') ? $rok = strip_tags($_POST['Date_Year']) : $rok = false; ($_POST['Klasa'] != 'Klasa') ? $klasa = strip_tags($_POST['Klasa']) : $klasa = false; if($imie) { $imie; } else { $imie = ' '; } if($nazwisko) { $nazwisko; } else { $nazwisko = ' '; } if($rok) { $rok; } else { $rok = 'Rok'; } if($klasa) { $klasa; } else { $klasa = 'Klasa'; } $szukane = $imie."#".$nazwisko."#".$klasa."#".$rok; setcookie("szukaj_wyniki", $szukane); header('Location: index.php?id=absolwenci&mode=4'); exit; } else { $mode = 3; $smarty->assign('mode', $mode); $smarty->assign("blad", "Nie wypełniono jednego z wymaganych pól."); } //} } elseif($mode == '4') { if(!isset($_COOKIE['szukaj_wyniki'])) { $mode = 3; $smarty->assign('mode', $mode); $smarty->assign("blad", "Nie masz włączonej obsługi cookies (ciasteczek) w swojej przeglądarce. Włącz ją aby wyszukać absolwentów."); } else { $tablica_ok = explode('#', $_COOKIE['szukaj_wyniki']); SmartyPaginate::disconnect(); SmartyPaginate::connect(); function get_db_resultsab() { $od = SmartyPaginate::getCurrentIndex(); $do = SmartyPaginate::getLimit(); global $tablica_ok; global $db; ($tablica_ok[0] == " ") ? $imie = false : $imie = strip_tags($tablica_ok[0]); ($tablica_ok[1] == " ") ? $nazwisko = false : $nazwisko = strip_tags($tablica_ok[1]); ($tablica_ok[3] == "Rok") ? $rok = false : $rok = strip_tags($tablica_ok[3]); ($tablica_ok[2] == "Klasa") ? $klasa = false : $klasa = strip_tags($tablica_ok[2]); if($imie && $nazwisko) { $qz = "imie_first='".$imie."' AND nazwisko_first='".$nazwisko."'"; } elseif ($imie) { $qz = "imie_first='".$imie."'"; } elseif ($nazwisko) { $qz = "nazwisko_first='".$nazwisko."'"; } if(($imie || $nazwisko) && $rok) { $rokq = " AND rok='".$rok."'"; } elseif($rok) { $qz = "rok='".$rok."'"; $rokq = ''; } else { $rokq = ''; } if(($imie || $nazwisko || $rok) && $klasa) { $klasaq = " AND klasa='".$klasa."'"; } elseif($klasa) { $qz = "klasa='".$klasa."'"; $klasaq = ''; } else { $klasaq = ''; } $_query = ("SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM absolwenci WHERE ".$qz.$rokq.$klasaq." ORDER BY nazwisko_first LIMIT ".$od.", ".$do.""); //echo $_query; //exit; $_result = $db->sql_query($_query); while ($_row = $db->sql_fetchrow($_result)) { $tablica[] = $_row; } $query = "SELECT FOUND_ROWS() as total"; $result = $db->sql_query($query); $row = $db->sql_fetchrow($result, MYSQL_ASSOC); SmartyPaginate::setTotal($row['total']); if(empty($tablica)) return 0; else { return $tablica; } } SmartyPaginate::setNextText('Dalej'); SmartyPaginate::setPrevText('Wstecz'); SmartyPaginate::setLastText('[Ostatnia]'); SmartyPaginate::setFirstText('[Pierwsza]'); SmartyPaginate::setLimit(30); SmartyPaginate::setUrl('index.php?id=absolwenci&mode=4'); $smarty->assign('absolwenci', get_db_resultsab()); $smarty->assign('mode', $mode); SmartyPaginate::assign($smarty); } } elseif($mode == '5') { if(isset($_GET['klasa']) && eregi('[A|B|C|D|E|F|G|H|J]', $_GET['klasa'])) { if(isset($_GET['rok']) && eregi('[1952-2007]', $_GET['rok'])) { $klasam = strip_tags($_GET['klasa']); $rokm = strip_tags($_GET['rok']); echo $klasam.$rokm; $_querym = "SELECT * FROM absolwenci WHERE rok='$rokm' AND klasa='$klasam' ORDER BY nazwisko_first"; $_resultm = $db->sql_query($_querym); while ($_rowm = $db->sql_fetchrow($_resultm)) { $tablicam[] = $_rowm; } if(empty($tablicam)){ $smarty->assign('mode', $mode); $smarty->assign('tablicam', $tablicam); } else { $smarty->assign('3', $mode); $smarty->assign("blad", "Nie ma takich danych w bazie."); } } } else { $mode = 3; $smarty->assign('mode', $mode); $smarty->assign("blad", "Nie ma takiej klasy w bazie danych."); } } ?> [/insert_php]